INFORMACJE
HISTORIA
WYDARZENIA
PATRON

Stu Nicholls | CSSplay | Cross Browser Multi Page Photograph Gallery
HISTORIA POLSKIEJ SZKOŁY IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

Początki naszej szkoły sięgają roku 1935. Imię Generała Władysława Sikorskiego nadano szkole dopiero w 1952 roku. Zajęcia początkowo odbywały się dwa razy w tygodniu, wieczorem i nauczano języka polskiego oraz pieśni i tań ców ludowych. Naukę prowadziła wówczas pani Ropelewska. Liczba uczniów doszła do 50-ciu. W 1945 roku kierownikiem szkoły był inżynier Jodłowski, który równocześnie uczył śpiewu. Nauczycielami w latach 1945-1964 były panie : Czerwińska, Gilczewska, Melania Woźniak, Materewicz, Pytlak, H.Długołęcka, Elżbieta O Rourke, Ewa Czetwiertyńska, Krystyna Woźniak, K.Siemiękowska, pan Adamowicz z żoną. Lliczba uczniów sukcesywnie się zwiększała i osiągnęła liczbę 75. Wówczas szkołą opiekowało się Koło Polek z prezeską Józefą Jasiński oraz Zarząd Grupy I-ej PKTWP z prezesem pan Hadław. W latach 1964-71 kierownikiem szkoły była pani Stefania Waszak, która współpracowała z Izabelą Plater. Jak został otwarty polski Instytut Dobroczynności uczniowie naszej szkoły gościli z "Jasełkami" dla pensjonariuszy. Od roku 1971 r. kierownictwo szkoły Gen. Wł. Sikorskiego przejąła pani Janina Wojciechowska i pełniła tę funkcję do roku 1995. Siedzibą szkoły był budynek szkoły francuskiej w dzielnicy Ville Emard. Liczba uczniów wynosiła 40-ci. Pracowały najpierw dwie nauczycielki pani J. Wojciechowska i Salomea Filip. Następnie do grona pedagogicznego dołączyły dwie nastąpne nauczycielki pani Mirosława Paczowska i Zofia Ziemichód. Został rozszerzony program nauczania o historię i o geografię. W roku szkolnym 1973-74 decyzją grona pedagogicznego i rodziców została przeniesiona siedziba szkoły na teren miasta LaSalle do budynku szkoły podstawowej angielsko-francuskiej Laurier MacDonald przy 400, 80 Avenue. Zajęcia lekcyjne odbywały się raz w tygodniu przez 3 godziny , na 5 poziomach. W roku szkolnym 1974-75 szkoła im. Marii Konopnickiej w Lachine połączyła się z naszą szkołą. Ówczesny Komitet Rodzicielski wraz z nauczycielami organizował różne imprezy, z których dochód przeznaczano na potrzeby szkoły. A na zakończenie roku szkolnego zaczęto organizować wycieczki w różne ciekawe miejsca prowincji Quebeck i Ontario. W roku szkolnym 1975-76 szkoła powiększyła się o klasę VI-tą. Do grona nauczycielskiego dołączyły panie: Cz. Gryń, H. Rabiasz i G. Kowynia. Od tego też roku uczniowie najstarszych klas uczestniczą w organizowanym przez ZNP w Toronto, a finansowanym przez Fundację im. Adama Mickiewicza konkursie na najlepsze wypracowanie w jązyku polskim. W następnych latach szkoła nawiązała kontakt z Grupą V-tą PKTWP w Lachine i z parafią Swiętej Trójcy w Montrealu. Wspólnie obchodzono Mikołaja i Dzień Matki. W roku szkolnym 1980-81 liczba dzieci zwiąkszyła sią do 80-90, ponieważ przybyła nowa emigracja z obozów uchodźców w Europie Zachodniej i Południowej, która osiedliła się m. in. w La Salle. Otwarta została klasa VII. W latach 1988-90 wprowadzona została nauka tańców ludowych, którą prowadził pan Jerzy Różycki. W roku szkolnym 1990-2003 siedzibą szkoły była szkoła średnia francuska Ecole Secondaire Polyvalante w LaSalle przy 9199 Central. Od roku szkolnego 1991-92 program nauczania został poszerzony o naukę religii, krórą prowadzą do dnia dzisiejszego ojcowie franciszkanie z Parafii Swiętej Trójcy. Kierownikiem Szkoły w roku 1996-98 była pani Wiesława Bartosiewicz, a grono pedagigiczne składało się z pań : Kowalskiej, I.Mikickiej, J Kozioł, B. Jaworskiej, T. Oledzckiej , E. Surmy i pana A. Zawalich. W latach 1999-2001 kierowniczką szkoły była pani Teresa Użarowska. Do grona pedagigicznego dołączyły panie : Izabela Chroma, Elżbieta Matug , Maria Karpiński , Anna Kowalska i pan Andrzej Kubat. W roku szkolnym 2001-2002 kierownictwo szkoły przejęła Maria Karpinski i sprawuje tą funkcję do dnia dzisiejszego. W roku 2003 siedziba naszej szkoły zostaje przeniesiona do budynku szkoły średniej angielskiej Beurling Academy, 6100 Boul. Champlain w Verdun i do dzisiaj wynajmujemy w niej sale lekcyjne w każdą sobotę od godz. 9-12. Szkoła nasza prowadzi zajęcia od przedszkola do klasy VII-ej, a także kursy licealne. Od 2006 r. jest prowadzony punkt biblioteczny przez panił Elę Matug. Od 2002 r roku organizujemy szkolny konkurs recytatorski, którego laureaci biorą udział w finale konkursu recytatorskiego w Konsulacie, gdzie zdobyliśmy nagrody i wyróżnienia. W grudniu 2003 r. uczniowie nasi brali udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Mikołaju Koperniku. W konkursie zorganizowanym przez Związek Weteranów im. Marszałka Józefa Piułsudzkiego - "Ocalić od zapomnienia". Organizujemy też konkursy plastyczne takie jak: Laurka dla Mamy, kartka świąteczna. Uczniowie nasi brali udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Wspólnotę Polską wraz z Ośrodkiem kultury w Toruniu, jak również w konkursie z okazji 100-ecia śmierci Fryderyka Chopina organizowany w Montrealu. Uczniowie biorą udział w wielu uroczystościach w środowisku polonijnym w Montrealu-święto Konstytucji 3 Maja, 11-tego Listopada, obchodów Roku gen. Wł. Andersa. Nasza szkoła swoją obecnością uświetniła jubileusz 85-lecia Parafii Sw. Trójcy, a także przychodziła z życzeniami z okazji Walentynek, Józefinek, Opłatka Parafialnego, oraz z pastorałką do pensjonariuszy Polsko - Kanadyjskiego Instytutu im. marii Skłodowskiej-Curie. Uczestniczyliśmy również w wystawie i obchodach z okazji 100-lecia Towarzystwa Białego Orła. Od 2009 roku ucziowie są zapraszani do udziału w koncercie kolęd organizowanym przez chór parafialny. Nowy rok szkolny rozpoczynamy uroczystym apelem z udziałem rodziców i ojca katechety; witamy nowych najmłodszych uczniów wręczając im różki obfitości. Organizujemy przedstawienia Choinkowe i spotkanie z Mikołajem, śnadanie wielkanocne, oraz uroczyste zakończenie roku szkolnego, w kórym to dniu uczniowie nasi otrzymują oprócz świadectw, nagrody i wyróżnienia. W ciągu wiele lat istnienia szkoły uczniowie mieli możliwość spotkać się z wieloma ciekawymi Polakami - panem Adamuszkiem, podróżnikiem, Kapralem Burcew służącym w Siłach Pokojowych w Afganistanie, z harcerzami i weteranami : panem M. Wojdan, W.Zakrzewskim i panią Nowosielski. Dla uczniów starszych klas organizowaliśmy spotkania w Bibliotece Polskiej na Uniwersytecie McGill. Komitet Rodzicielski organizuje dla uczniów różne wyjścia, wyjazdy i inne atrakcje. Czyni również starania o fundusze na utrzymanie naszej szkoły poprzez organizowanie zabaw, sprzedaż domowych wypieków i innych wydarzeń.


 

Polska Szkoła Sobotnia im. Gen. Wł. Sikorskiego, Montreal, QC | Projekt własny