Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

The Most Holy Trinity Parish in Montreal

Paroisse de la Très-Sainte-Trinité à Montréal

Komunia Duchowa

        Sytuacja jest nadzwyczajna. W komunikacie skierowanym do wiernych i duchowieństwa Biskupi Quebecu przypomnieli o możliwości przyjęcia Komunii Świętej w sposób duchowy.

        Obecnie, ze względu na ograniczenia związane z epidemią, jako katolicy, mając na względzie przykazanie miłości bliźniego, jesteśmy zachęcani przez duszpasterzy do pozostania w naszych domach, świętowania Dnia Pańskiego we wspólnocie najbliższych oraz przyjęcia Komunii duchowej. - Nie jest ona jakimś nowym wymysłem, wyjściem z trudnej sytuacji, ale jednym ze sposobów zjednoczenia z Bogiem znanym i praktykowanym w Kościele od wieków. Komunię duchową potwierdzają Sobór Trydencki i święci Kościoła

        Gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii Świętej można wzbudzić pragnienie jej przyjęcia i wyrazić to we własnych słowach, bądź posłużyć się słowami gotowych modlitw.

        Najwłaściwszym sposobem byłoby uczestnictwo w transmisji Mszy Świętej, która nie będzie tylko zwykłym oglądaniem, przy okazji wykonywania innych czynności, ale uczestnictwem wyrażonym w całkowitym oddaniu tego czasu wraz ze swymi bliskimi w duchowej łączności z innymi wiernymi, na zjednoczenie z Bogiem. Niech towarzyszy temu odpowiedni strój oraz miejsce w mieszkaniu sprzyjające wspólnej modlitwie domowników. 

        O Komunii duchowej pisał św. Jan Paweł II zapewniając, że wierni czy wspólnoty, które są pozbawieni przez jakiś czas możliwości celebrowania świętej Eucharystii, nie są pozbawieni jednak łaski Odkupiciela, bo jeśli ożywiani wewnętrznie pragnieniem sakramentu i zjednoczeni w modlitwie z całym Kościołem wzywają Pana i wznoszą do Niego swoje serca, żyją w komunii z Kościołem i z samym Panem, chociaż wydawaliby się zewnętrznie dalecy od Niego, to wewnętrznie i rzeczywiście są w komunii z Nim i dzięki pragnieniu otrzymują owoce sakramentu.Formuły Komunii Duchowej

        Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.


O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.


Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.


Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.


Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, (tu można wymienić dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała i dziękczynienie.


Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!


Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem.Administrator: o. Dariusz Szurko, OFM Conv.